Mo?nosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
T?ídit podle
  • TISKOVá ZPRáVA

Měnová rozhodnutí

咪乐|直播|下载链接 而在第三日的淘汰赛中,张蔷的29岁师姐文佳再次面对瑞典的埃克霍姆,在不被看好的情况下4-2击败对手为师妹复仇,而且自信有风度的她在第六局中9-0领先时心里过意不去,遵循国乒尽量不打对手11-0的惯例,手下留情而让球最终该局以11-1完成比赛,让对手彻底拜服!此前日本的伊藤美诚曾在接受采访时,表态中国队打别人11-1是羞辱人,但是当11-0欺负弱小对手时连她都觉得自己无情,因此后来被打脸主动认错也打11-1送对手人情,意识自己的不足做出这样的温馨之举,也算是稍稍去掉了一些她身上的戾气。

9. zá?í 2021

Na základě spole?ného hodnocení podmínek financování a vyhledu inflace Rada guvernér? soudí, ?e p?íznivé podmínky financování mohou byt zachovány i p?i mírně ni??ím objemu ?istych nákup? aktiv v rámci nouzového pandemického programu nákupu aktiv (pandemic emergency purchase programme – PEPP) ne? v p?edchozích dvou ?tvrtletích.

Rada guvernér? také potvrdila svá dal?í opat?ení, jmenovitě úroveň základních úrokovych sazeb ECB, signalizaci své měnové politiky, pokud jde o jejich pravděpodobny budoucí vyvoj, své nákupy v rámci programu nákupu aktiv (asset purchase programme – APP), své reinvesti?ní politiky a dlouhodoběj?í refinan?ní operace. Konkrétně se jedná o tyto oblasti:

Základní úrokové sazby ECB

úroková sazba pro hlavní refinan?ní operace a úrokové sazby mezní záp?j?ní facility a vkladové facility z?stanou beze změny na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,50 %.

V rámci podpory svého symetrického 2% infla?ního cíle a v souladu se svou strategií měnové politiky Rada guvernér? o?ekává, ?e základní úrokové sazby ECB z?stanou na sou?asné nebo ni??í úrovni do doby, ne? zaznamená trvalej?í dosahování 2% inflace vyrazně p?ed koncem horizontu projekcí, a ne? usoudí, ?e dosa?eny pokrok jádrové inflace je dostate?ny, aby odpovídal stabilizaci inflace na úrovni 2 % ve st?ednědobém horizontu. To m??e zahrnovat také p?echodné období, během kterého se bude inflace nacházet mírně nad cílem.

Program nákupu aktiv (APP)

?isté nákupy v rámci APP budou pokra?ovat v měsí?ním objemu 20 mld. EUR. Rada guvernér? nadále o?ekává, ?e měsí?ní ?isté nákupy aktiv v rámci APP budou probíhat tak dlouho, jak bude nezbytné, aby podpo?ily akomoda?ní dopad sazeb její měnové politiky, a ?e skon?í krátce p?ed tím, ne? Rada guvernér? zahájí zvy?ování základních úrokovych sazeb ECB.

Rada guvernér? také hodlá nadále v plném rozsahu reinvestovat jistiny ze splatnych cennych papír? zakoupenych v rámci programu APP po del?í dobu od chvíle, kdy za?ne zvy?ovat základní úrokové sazby ECB, a v ka?dém p?ípadě tak dlouho, jak to bude nezbytné k udr?ení p?íznivych podmínek likvidity a vyrazné míry měnové akomodace.

Nouzovy pandemicky program nákupu aktiv (PEPP)

Rada guvernér? bude pokra?ovat v ?istych nákupech aktiv v rámci programu PEPP s celkovym krytím 1 850 mld. EUR alespoň do konce b?ezna 2022 a v ka?dém p?ípadě, dokud neusoudí, ?e etapa koronavirové krize skon?ila.

Na základě spole?ného hodnocení podmínek financování a vyhledu inflace Rada guvernér? soudí, ?e p?íznivé podmínky financování mohou byt zachovány i p?i ni??ím objemu ?istych nákup? aktiv v rámci programu PEPP ne? v p?edchozích dvou ?tvrtletích.

Nákupy bude Rada guvernér? p?izp?sobovat tr?ním podmínkám a provádět tak, aby p?ede?la zp?ísnění podmínek financování, které by neodpovídalo úsilí zabránit tlumícímu efektu pandemie na o?ekávany vyvoj inflace. Flexibilita nákup? v ?ase, nap?í? t?ídami aktiv a mezi jurisdikcemi bude navíc nadále podporovat hladkou transmisi měnové politiky. Pokud lze p?íznivé podmínky financování udr?et p?i tocích nákup? aktiv, které během horizontu ?istych nákup? v rámci PEPP krytí nevy?erpají, není t?eba je vyu?ít v plné vy?i. U krytí lze rovně? v p?ípadě nutnosti změnit nastavení, aby byly p?íznivé podmínky financování zachovány a pomohly tak ?elit dopadu negativního pandemického ?oku na vyvoj inflace.

Rada guvernér? bude nadále reinvestovat jistiny ze splatnych cennych papír? zakoupenych v rámci PEPP alespoň do konce roku 2023. Budoucí postupné ukon?ování portfolia PEPP bude v ka?dém p?ípadě ?ízeno tak, aby nebylo naru?eno odpovídající nastavení měnové politiky.

Refinan?ní operace

Rada guvernér? bude nadále poskytovat dostate?nou likviditu prost?ednictvím svych refinan?ních operací. Zejména t?etí série cílenych dlouhodoběj?ích refinan?ních operací (angl. targeted longer-term refinancing operations – TLTRO III) je pro banky nadále atraktivním zdrojem financování, co? podporuje poskytování bankovních úvěr? podnik?m a domácnostem.

***

Rada guvernér? je p?ipravena v?echny své nástroje nále?itě p?izp?sobit tomu, aby st?ednědobě zajistila stabilizaci inflace na cílové hodnotě 2 %.

Prezidentka ECB tato rozhodnutí zd?vodní na tiskové konferenci, která za?ne dnes ve 14.30 SE?.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernér?, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ?editelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média
百度